Winners

KitKat Chocolatory Brazil Ecommerce

Designed by Landor & Fitch

No votes yet.

HUX

Designed by Ecommerce & Co

No votes yet.

Josh Wood Colour

user avatarEcommerce & Co

No votes yet.

Fountain Hard Seltzer

Designed by Fountain Hard Seltzer UK

No votes yet.

Great Jones

No votes yet.

Rendez-Vous Store

user avatarMashvp

No votes yet.

Kinship

user avatarPattern

No votes yet.

Mociun

Designed by King & Partners

No votes yet.

Aesop

Designed by Aesop

No votes yet.

Bang & Olufsen

Designed by Wunderman Thompson

No votes yet.

Welly

user avatarillcreative

No votes yet.

Skims

Designed by King & Partners

No votes yet.

Open Wear

user avatarBuild in Amsterdam

No votes yet.

Glossier

Designed by Glossier

No votes yet.

Couple Diamonds

Designed by Couple.co

No votes yet.

Femme & Fierce

Designed by Wonderland

No votes yet.

Mendo

user avatarBuild in Amsterdam

No votes yet.